Информация за водата

 

Минерална вода Горна Баня

Основни физико-химични показатели
pH=9.79
Електропроводимост – 16.9 микросименса/см
 
Ивестна от векове, минералнава вода от изворите в Горна Баня е изследвана за първи път в края на миналия век от А. Тегартен. Поради особената си известност, лечебни качества и използването й  във водоливнатапромишленост, минералната вода от Горна Баня е една от най-всестранно, дългогодишно и често проучваната в страната.
 
Тя е една от водите в България с най-малко разтворени минерални вещества, на местоизвора е хомотермална. Сондажният водоизточник има температура 38 градуса. Според направения физико-химичен анализ, минералната вода има обща минерализация 0.143 г/л и се характеризира като вода с ограничено съдържание на минерални вещества или като слабоминерализирана вода. Водата е бистра, безцветна, без мирис, с приятен вкус. От алкалните йони преобладават натриевите, при ограничено съдържание на калиеви йони.
Сред алкалоземните йони установяваме ниски концентрации на калциеви йони и следи на магнезиеви. Желязо и манган бяха установени в незначителни следи. При неограничените азотсъдържащи съединения не бяха установени нитрати, нитрити и амоний, т.е. водата има висока степен на санитарно-химична чистота.
 
От анионите преобладават хидрокарбонати, карбонати и сулфати, които определят характеристичния тип на водата, но има също така и хлориди и незначителни количества флуорид. Водата е с високи стойности на pH 9.79 – 10.10.
 
Ниският окислително-редукционен потенциал, отсъствието на кислород и наличие на следи от сулфиди показват, че водата се формира в силно редукционна обстановка. Незначителната перманганатна окисляемост (в границата на грешката на определението), показва, че редукционната обстановка се дължи на геогенен, а не на антропогенен произход. Не беше установено наличие на въглероден двуокис, йодид и бромид.
 
Съдържанието на микрокомпоненти с неизяснено, токсично и физиологично действие е далеч под допустимите норми: наши, на Европейския съюз и стандартните уредби на Германия, Австрия, Англия и др.
Количеството на органичен въглерод е незначително – 0.3 мг/л. Водата на съдържа леснолетливи хлорирани въглеводороди. Това е доказателство за високата чистота на минералната вода от Горна Баня.
 
Основните показатели при многократните й изследвания остават в границите на допустимите от цитираните нормативни уредби отклонения – не повече от 20%. Водата има продължителен водообменен цикъл. Във връзка с преценка на влиянието на валежи, температура и климатични особености върху физико-химични параметри на МВГБ, бяха направени изследвания на основните физико-химични параметри през четирите годишни сезона в рамките на една година. Всички тези проучвания показват стабилността на отделните показатели.
 
Въз основа на изследванията, МВГБ се характеризира като вода с ограничено съдържание на минерали, със стабилен физико-химичен състав и свойства, чиста по отношение на санитарно-химични и антропогенни замърсявания. Резултатите от анализите показват стабилност на минералната вода и отсъствие на влияние на външната среда върху нейния състав. Изследванията върху бутилираната минерална вода след лагеруването й показаха също стабилност на основните й физико-химични параметри в продължение най-малко на една година.
 
Количеството на метаслициева киселина е в границите на балнеологично значимите норми, приети от нашата балнеологична школа. Поради това водата се отбелязва и като силициева.
 
Минералната вода е микробиологично безупречна. Не се изолират санитарно-показателни, патогенни и услоно патогенни микроорганизми във водата на водоизточника. След технологически правилно бутилиране минералната вода запазва своята висока чистота. 
 
Минералната вода от Горна Баня се бутилира повече от  50 години, а проучванията на физико-химичните показатели и свойства, стабилност и микробиологична чистота са направени в различни насоки:
•    Промяна на водата при нагряване. Тъй като редица билкови отвари се правят с тази минерална вода, беше съществено да се види дали водата се променя в условията на приготвяне на отвари. Изследванията установиха, че при кипене 3 до 5 минути във водата не установяваме практическа промяна на основния й физико-химичен състав и свойства;
•   Анализ на престояла намагнитена минерална вода. Установихме тенденция към увеличаване разтварящата способност на минералната вода при запазен основен физико-химичен състав;
•    Сравнителна оценка на минерална вода, съхранявана в пластмасови бутилки от PЕТ и стъкло в продължение на 11 месеца. Данните от изследванията показаха стабилност в количеството на основните показатели;
•    Анализ на минералната вода в пластмасови туби с голяма вместимост (19л.). във връзка с домашна консумация и ползване на тези опаковки, направихме проучвания с ежедневно отваряне на водата и проследяване на основните й параметри. Констатираме, че водата запазва своята чистота;
Оценка на минералната вода от Горна Баня
•    Отговаря на изискванията на БДС 14947-80 „Води натурални минерални питейни”, Наредба на МЗ N 14/87 с допълнения от 1995г. и Наредба  за изискванията към бутилираните натурални, минерални, изворни,трапезни води предназначени за питйни цели.
•    Според изискванията на ЕС и Германия, водата от Горна Баня може да бъде отбелязана като минерална, благодарение на многогодишни задълбочени медицински изследвания и обосновки на лечебно-профилактичния ефект от нейното използване. Тя отговаря и на изискванията за изворна вода, според нормативите на Германия за минерални, трапезни и изворни води.
Натрупаният огромян фактологичен материал е едно сигурно доказателство за лечебно-профилактичните и лечебни качества на минералната вода от Горна Баня и за отличие в действието й от това на водопроводните води. Това е една великолепна вода – вкусна, пивка, с изключително висока природна чистота, мека, запазваща качествата и показателите си най-малко две години при технологически правилно бутилиране, с ниски концентрации на разтворени минерали и наличие на балнеологично значими количества метасилициева киселина.
Показания за лечение и профилактика
Освен като трапезна, минералната вода е показана, по схема, при:
•    Лечение на стомашно-чревни заболявания (стомашна и дуоденална язва, гастрити, перидуодените и др., протичащи с повишена киселинност); заболявания на черния дроб и жлъчните пътища; бъбречно-урологични и преди всичко бъбречно-каменна болест, включително и при болни с единствен бъбрек за поддържане ниско относително тегло на урината, протектиращо образуването на конкременти;
•    Профилактика и лечение при подагра, оловни, манганови и други интоксикации;
•    Инхалации при алергични заболявания – самостоятелно или с приготвени с нея отвари от билки.